Contact

Wenzhi Zhang  studio (The Company)
Company Address :  Foshan city zen if ChangTang haikou village street parking lot Zhang Wenzhi studio ( Wenzhi Zhang Studio)
Telephone : 13928707287
Email : zhwezh@163.com

Wenzhi Zhang  Art Studio (Shop)
High Store Address: Foshan SAN shek wan temple road shop 5, 46, wufu hall gallery (Wenzhi Zhang  Art Studio)
Telephone: 0757-82723608